مرور برچسب

بهترین درمان کم شنوایی گوش

کم شنوایی گوش

انواع کم شنوایی گوش را می‌توان با استناد به این سه مورد توضیح داد: الف) آناتومی و فیزیولوژی ب) نتایج آزمون ادیومتری (شنوایی‌سنجی) ج) نشانه‌های فرد بیمار به عبارت دیگر کم شنوایی گوش همراه با برخی تغییرات در عملکرد فیزیکی سیستم شنوایی…