مرور برچسب

بهترین دکتر عمل بینی کوتاه

بینی کوتاه

بینی کوتاه : بینی کوتاه سابقاً یکی از مشکل ترین موارد تصحیح بینی بوده است. هم اکنون تکنولوژی  عمل بینی  به روز شده  و از بزرگی مشکل  بینی کوتاه  کاسته است. الگوریتم مورد استفاده در بینی کوتاه  از ده سال گذشته در حال استفاده بوده و تغییر…