مرور برچسب

بهترین دکتر متخصص جراحي بلفارو پلاستي

جراحي پلاستيک پلکها – بلفاروپلاستي

جراحي پلاستيک پلکها - بلفاروپلاستي : شل شدگي و از دست رفتن قوام پوست در ناحيه پلک باعث چين خوردن و آويزان شدن پوست اضافي پلک ميشود شل شدگي بافتهاي نگهدارنده چربي در پلک ها نيز سبب بيرون زدن چربي بصورت ورم در پلک فوقاني وپلک تحتاني مي گردد.…