مرور برچسب

به حداقل رساندن عوارض بینی

فیلم جراحی بینی(شماره5)

نکات مهم در مورد  عمل جراحی بینی : * عمل جراحی بینی با هردوروش بیهوشی عمومی و  بیهوشی موضعی قابل اجراست. * بااستفاده از متدهای جدید عمل جراحی بینی حداکثر عناصر بینی حفظ شده و احتمال بروز بد شکلی و سایر عوارض به حداقل خواهد رسید. * در…