فیلم عمل جراحی بینی( شماره ۲۱ )

مدت زمان وضوح نتیجه نهایی از عمل جراحی بینی :

۱- در بینی هایی که پوست نازک دارند و به اصطلاح  بینی استخوانی هستند  بعد از حدود چهار ماه  ، نتیجه عمل جراحی بینی واضح میشود .

۲- در بینی هایی که پوست نسبتا ضخیم  دارند، مثل غالب بیماران ایرانی  بعد از حدود چهار فصل (یکسال )  ، نتیجه عمل جراحی بینی واضح میشود .

در بینی هایی که پوست بسیار ضخیم دارند و به اصطلاح  بینی گوشتی هستند، بعد از حدود چهار سال  ، نتیجه عمل