برگشتگی پلک به خارج

اکتروپیون به برگشتگی لبه پلک و مژه ها به سمت بیرون اطلاق می شود.

علت

علت اصلی اکتروپیون یا برگشتگی پلک به خارج ، شل شدن بافت پلک در اثر سن است ولی در مواردی اکتروپیون بدنبال بیماریهای پوستی و کوتاه شدن پلک نیز رخ می دهد.

علائم

از انجاییکه دربیماری برگشتگی پلک به خارج ، کره چشم در معرض هوا قرار می گیرد شکایت بیمار از ناراحتی و سوزش چشم میباشد بعلت برگشتگی لبه پلک به سمت بیرون تخلیه اشک بطور کامل انجام نشده و یکی از شکایات بیمار