اثرات زیان آور دخانیات و داروهای رایج بر جراحی زیبایی بینی

 اثرات زیان آور دخانیات و داروهای رایج بر جراحی زیبایی بینی :

سیگار کشیدن و برخی داروهای رایج تجویز شده یا بدون نسخه ی پزشک ممکن است مانع دست یابی به نتایج ایده آل جراحی زیبایی بینی  شوند. پیش از انجام هر عملی باید به جراح خود اطلاعات کاملی از عادت کنونی سیگار کشیدن و فهرست داروها دهید  و رعایت دستور پزشک کمک خواهد کرد از کسب بهترین نتیجه ی ممکن، مطمئن شوید.

تاثیر سیگار کشیدن بر جراحی زیبایی بینی:

به علت تأثیر نیکوتین سیگار، توانایی بدن