تاریخچه عمل بینی در ایران

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮاحی زﻳﺒﺎیی ﺑﻴنی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی در دﻧﻴﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ می ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠه آن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت, ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ, دﻗﺖ ﻧﻈﺮ, زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎسی, رواﻧﺸﻨﺎسی و دراﻳﺖ ﺟﺮاح عمل بینی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺮاﺣﺎن اﻳﺮانی عمل بینی ﻛﻪ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میﻛﻨﻨﺪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻیی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺟﺴﺘﺠـﻮی ﮔـﻮﮔﻞ در اﻳﻨﺘـﺮﻧﺖ، ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺮﻛﺰ ﺧﺒﺮﮔـﺰاری ﺟﻬـﺎن، اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ عمل بینی ﺟﻬﺎن