ترشحات بد بوی بینی

در زمستان وسایل گرمازا باعث خشک شدن هوای داخل منازل می شود. این خشکی هوا باعث غلیظ شدن ترشحات داخل بینی می شود. عفونت بینی و سینوس ها نیز عامل افزایش ترشحات غلیظ بینی است. اگر ترشحات رقیق و روشن بینی به ترشحات غلیظ و سبز رنگ و ترشحات بد بوی بینی تبدیل شود نشان از عفونت باکتریایی سینوس ها است. در بچه ها ترشحات غلیظ بینی یک طرفه یعنی فقط از یک بینی احتمالاً بدلیل وجود جسم خارجی در داخل بینی است. در چنین موردی معمولاً