فرو رفتن جسم خارجی در بینی

کودکان خردسال ممکن است اشیای کوچکی را به داخل بینی خود فرو کنند. جسم خارجی در بینی می توانند سبب انسداد بینی و ایجاد عفونت شوند. اجسام نوک تیز می توانند به بافت ها آسیب برسانند و باتری های «کتابی» می توانند سبب سوختگی و خونریزی شوند. سعی نکنید جسم خارجی در بینی را بیرون بیاورید؛ ممکن است (به بافت ها) آسیب برسانید و یا جسم را بیش از پیش به داخل راه تنفسی فرو کنید. تشخیص نشانه های وجود جسم خارجی در بینی :

Read more