تست شنوایی

تست  استاندارد

گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است.اما فرکانس های بین ۲۵۰ تا ۸۰۰۰ هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود. کارشناس شنوایی با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر در یک اتاقک ساکت، شنوایی شما را تست می کند. هر گوش به طور جداگانه تست می شود. نتایج حاصله ، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود.کارشناس شنوایی نتایج بدست آمده را به صورت ادیوگرام ثبت کرده و