شکستگی های بینی

شکستگی های بینی شایعترین شکستگی های فکی - صورتی هستند . گاهی بینی در حین زایمان دچار شکستگی می شود . این شکستگی ها ، اغلب از نوع ترکه ای هستند .

درمان شکستگی های ترکه ای بینی، ساده است . بینی را می توان تنها با گرفتن نوک آن و کشیدن آن به خط وسط و یا با وارد آوردن فشار بر طرف محدب آن ، به حالت راست درآورد .

در بالغین شکستگی های بینی یا در اثر وارد آمدن ضربه