عفونت گوش خارجی (عفونت گوش شناگران)

همان بیماری گوش شناگران اسم یک عفونت در کانال گوش است. به این دلیل به این بیماری، عفونت گوش شناگران می گویند که بیشتر در کودکان و بزرگسالانی که به صورت حرفه ای شنا می کنند، دیده می شود. گوش شناگران وقتی اتفاق می‌افتد که یک نوع باکتری در کانال گوش – که راهی به سوی پرده گوش است - شروع به رشد کند.

گوش شناگران اسم یک عفونت در کانال گوش است. اگر انگشتت را به گوشَت بچسبانی،‌ قسمت کوچکی از این کانال که در داخل