پوست

مختصری درباره ی پوست :

پوست بزرگترین عضو بدن است و به شکل غشایی مستحکم و قابل انعطاف تمام سطح بدن را می پوشاند. بیشترین چیزی که دیگران از ما می بینند، پوست بدن ما است و از این رو تعجب آور نیست که آن گروه از جراحانی که زخم های محل جراحی بیماران آنها بهبود و ترمیم می یابند و جایی از خود باقی نمی گذارند نزد مردم اعتبار بیشتری دارند.

پوست در بخش های مختلف بدن، ضخامت، قابلیت ارتجاع (کش سانی)، قوم و تحرک