راههای تشخیص پولیپ بینی و درمان آن

راه های تشخیص پولیپ بینی :

تشخیص پولیپ بینی با معاینه بالینی به راحتی امکانپذیر است . در موارد زیادی بیماران مراجعه می کنند و اظهار می دارند که مبتلا به پولیپ بینی هستند ، اما وقتی داخل بینی آنها را معاینه می کنیم ، اثری از پولیپ بینی  دیده نمی شود ، بلکه  شاخک های تحتانی بینی  آنها متورم شده و به درجاتی ، انسداد تنفسی برای آنها ایجاد کرده است .

در معاینه ، پولیپ بینی  از بزرگی شاخک های بینی  به راحتی افتراق داده می شود .