علل تومور بینی و سینوس‌ها

آناتومى بینی و سینوس ها

حفره بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر، راست و چپ تقسیم مى‌شود هر یک از این حفره های بینی داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره برآمده‌اند.

در پشت حفره بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

سینوس‌هاى پارانازال شامل بخش‌هاى زیر هستند:

- سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف

- سینوس