اهمیت پوست در عمل زیبایی بینی

اساسا عمل زیبایی بینی به مقدار بسیار زیادی ارتباط مستقیم با تغییرات اسکلت زیرین بینی در جهت ایجاد ظاهر ایده آل دارد. از آنجا که در جراحی زیبایی یه ندرت تغییری بر روی پوست انجام میشود، درک اهمیت لایه پوششی ( پوست وبافت نرم زیرین ) سخت بوده و برای بعضی از بیماران کنترل وبا پیش بینی اثرات آن بر روی نتیجه عمل زیبایی بینی بسیار مشکل خواهد بود . شاید مهمترین و تنها وجه مشخص نقش پوست در عمل زیبایی بینی ضخامت آن میباشد، پوست هایی