تشخیص علل سینوزیت

علل سینوزیت

عامل زمینه ساز سینوزیت در اکثر موارد عفونت ویروسی است. اما آلودگی هوا و رینیت آلرژیک نیز ممکن است باعث سینوزیت حاد شود. همه عوامل مذکور باعث بسته شدن دهانه سینوس ناحیه OMC ( استئو مئا تال کمپلکس )می گردد. انسداد و تخریب مخاط باعث زمینه سازی کلونیزاسیون باکتری می گردد و منجر به ایجاد حالتی به اسم سینوزیت می شود. باکتریهایی که باعث عفونت فوق می شود استرپتوکوک پنوموئیه ، هموفیلوس آنفلونزا وموراکسلا کاتا رالیس می باشد . در سینوزیت مزمن علاوه بر باکتریهای فوق