جراحی لوزه های کامی

لوزه ها قسمتی از سیستم لنفاوی بدن هستند که در همکاری با بقیه اعضا در سیستم دفاعی بدن نقش ایفا میکنند. فارغ از اینکه نقش لوزه ها در سیستم دفاعی چه اندازه است، آنچه مهم است این واقعیت است که برداشتن لوزه ها باعث نقص در سیستم ایمنی نخواهد شد و بقیه اجزای این سیستم به طور جبرانی نبود لوزه ها را پوشش میدهند.

لوزه های کامی

لوزه های کامی در صورت بزرگ شدن سبب خرخر شبانه و انسداد راه هوایی میشود که لوزه های کامی