درمان پیرگوشی

بیشتر پیرگوشی و کم شنوایی های ناشی از قرارگیری در معرض اصوات بلند، قابل پیشگیری اند. آگاهی از منابع بالقوه صدا ساز نظیر آژیرهای خطر، ماشین های برف روب و چمن زنی، اره های مکانیکی و وسایل خانگی پرصدا حائز اهمیت اند.

گوشی ها یا پلاک های گوشی می توانند از گوش ها محافظت کنند، و باید برای جلوگیری از آسیب های شنوایی از آنها استفاده شود. اصوات بسیار بلند روزمره در محیط کار یا منزل می توانند برای شنوایی خطرساز باشند. دوری از اصوات