پیشگیری از سینوزیت

۱-رعایت بهداشت: دست های خود را بطور منظم بشویید. به ویژه قبل از غذا و پس از دست دادن با دیگران.

۲-عوامل آغازگر آلرژی را از محیط زندگی خود حذف کنید. آلرژی را تحت کنترل در آورید در غیر اینصورت باعث بروز سینوزیت می گردد.

۳-علایم سرماخودرگی را فورا درمان کنید ا منجر به سینوزیت نشود.

۴-از استعمال سیگار، استنشاق دود سیگار و از هوای آلوده  پرهیز کنید.

۵-از دستگاه بخور و رطوبت ساز در خانه استفاده کنید.