عوارض جراحی زیبایی پلک

جراحی پلاستیک یکی از علل  مراجعات روزمره و شایع بیماران به جراحان زیبایی هستند. بیمارانی که از افتادگی پوست پشت پلک فوقانی و ایجاد چین های پوستی در پلک فوقانی شکایت دارند. علت این نارضایتی بیمار ممکن است صرفا جنبه زیبایی باشد یا که بیمار به علت احساس خستگی یا افتادگی پوست روی مژه ها﴿بخصوص در انتهای روز ﴾مختل شدن میدان دیدش مراجعه کرده باشد.

دو نکته مهم در بیماری که جهت عمل جراحی زیبایی پلک ، جوانسازی پلکها و چشم ﴿بلفاروپلاستی﴾ مراجعه کرده است