ماستوئید گوش

حفرات ماستوئید گوش

حفرات ماستوئید گوش یا سلول های پستانی، سلول های هوایی هستند که در ضخامت بخش ماستوئیدی استخوان گیج گاهی قرار دارند. ماستوئید در پشت گوش خارجی واقع شده است

عفونت

اگر درمان عفونت ماستوئید گوش حاد یا مزمن با شکست مواجه شود، عفونت می تواند به مناطق دیگر از سر و گردن گسترش یابد ، حتی عفونت ماستوئید گوش خطرات تهدید کننده ای برای زندگی فرد مانند مننژیت، عفونت های ساب دورال، آبسه مغزی، عفونت استخوان پتروس (apicitis پتروس) واقع شده بین گوش داخلی