بیهوشی در عمل بینی

انجام هر عملی ریسک‌های مخصوص به خود را دارد. اما در صورتی که تمام شرایط استاندارد به دقت رعایت شود، ریسک این جراحی را می‌توان به میزانی بسیار کمتر از ریسک یک مسافرت جاده‌ای رساند. بدیهی است ریسک جراحی در شرایط غیراستاندارد آنچنان بالا است که پذیرش انجام آن را کاملا غیرمنطقی می‌کند. اما دو نکته در زمینه بیهوشی در عمل بینی وجود دارد.

حساسیت فرد به داروهای بیهوشی در عمل بینی

در برخی افراد ممکن است واکنش‌های غیرمترقبه‌ای نسبت به داروهای بیهوشی در عمل بینی