جراحی شکل دهی و طبیعی سازی فرم شکم

جراحی شکل دهی و طبیعی سازی فرم شکم (ab etching  یا abdorminal ditching) که در آن، توده چربی شکم ، شکل دهی می شود تا شکم ظاهر مسطحی پیدا کند تا شکم ظاهر مسطحی پیدا کند.

در جراحی شکل دهی و طبیعی سازی فرم شکم ، فقط چربی و پوست اضافه شکم برداشته می شوند. افرادی که کاندید عمل لیپوساکشن هستند و ذخایر چربی موضعی و مقاوم به ورزش دارند می توانند با استفاده از جراحی مزبور به بهبود بیشتری دست یابند. همچنین افرادی که به