تومورهای سینوس

نئوپلاسم‌های‌ سینوس‌ پارانازال‌ همیشه‌ سبب‌ درد نمی‌شوند. نئوپلاسم‌های‌ سینوس‌های‌ پیشانی‌،اتموئید و اسفنوئید غیر شایع‌اند و علایم‌ آن‌ها شبیه‌ عفونت‌های‌ مزمن‌ است‌.

شایع‌ترین‌ تومور بدخیم‌ سینوس ،اسکواموس‌ سل‌ کارسینومای‌ سینوس‌ ماگزیلاری‌ است‌. این‌ تومور سینوس تمایل‌ زیادی‌ برای‌ تهاجم‌ و تخریب‌ بافت‌های‌اطراف‌ دارد. اسکواموس‌ سل‌ کارسینومای‌ سینوس‌ درکسانی‌ که‌ در معرض‌ کروم‌ و نیکل‌ بوده‌اند، بیش‌تر است‌.آدنوئید سیستیک‌ کارسینوما و آدنوکارسینوما در رده‌ بعدی‌قرار دارند. آدنوکارسینوما در کارگرانی‌ که‌ با صنایع‌ چرم‌ وچوب‌ سر و کار دارند شایع‌تر است‌ و معمولا سینوس اتموئید را درگیرمی‌کند. در