آندوسکوپی سینوس

واژه آندوسکوپی در کل به معنای مشاهده اجزا و حفرات درون بدن است ،و واضح است که آندوسکوپی سینوس برای مشاهده بینی وسینوسهای اطراف آن به کار میرود. آندوسکوپی یا به منظور تشخیص بیماری و یا به عنوان ابزاری جهت درمان بیماری به کار میرود.

کابرد درمانی آندوسکوپی

 با پیشرفت علم اپتیک امکان دسترسی به حفرات بدن از طریق منافذ باریک آنها فراهم شد. و این امر در حیطه بینی وسینوس به این معنا بود که بسیاری از برشهای پوستی ومخاطی که برای دسترسی به حفره