اختلالات بویایی‌

ریشه‌ اختلالات‌ بویایی‌ را می‌توان‌ دراختلالات‌ شیمیایی‌ ـ عصبی‌ جست‌وجو کرد. اختلالات‌بویایی‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ ناتوانی‌ جدی‌ فرد شوند.

برای‌ این‌ که‌ تحریک‌ بویایی‌ صورت‌ گیرد، باید ماده‌ای‌بودار وارد حفره‌ بینی‌ شود و به‌ سطح‌ گیرنده‌ اپی‌تلیوم‌بویایی‌ برسد که‌ در ناحیه‌ فوقانی‌ حفره‌ بینی‌ در امتدادشاخک‌ فوقانی‌، صفحه‌ غربالی‌ و قسمت‌ فوقانی‌ تیغه‌ بینی‌قرار دارد. این‌ اپی‌تلیوم‌ چهار نوع‌ سلول‌ اصلی‌ دارد. گیرنده‌های‌ مژک‌دار بویایی‌، نورون‌هایی‌ دو قطبی‌ با برآمدگی‌چماقی‌ شکل‌ هستند که‌ مژک‌ها را در بر می‌گیرند. در این‌جاست‌ که‌ هدایت‌ واقعی‌ از میان‌