انحراف تیغه بینی علت بروز سینوزیت

ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠّﺖ ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ رو ﺑـﻪ اﻓﺰاﻳـﺶ اﺳـﺖ. از ﺟﻤـﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری می ﺗﻮان ی از اﻧﺤﺮاف ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد.

به طور معمول ترشحات سینوس‌ها از طریق مجاری آنها به درون بینی تخلیه شده و از آنجا به طرف ته حلق هدایت می‌شود. انحراف تیغه بینی ممکن است به گونه‌ای باشد که باعث انسداد مجاری سینوس‌ها شود. در این صورت ترشحات سینوس‌ها در داخل آنها تجمع یافته و احتمال سینوزیت افزایش می‌یابد. پس