تومور بینی

انواع تومور در بینی :
۱- تومور در  بینی خارجی:

۱٫ تومور در بینی خارجی به نام"   تومور کراتوز " که  ناشی از افتاب،کیستهای سبابه وخالها   بوجود می آید .

  ۲٫ تومور در بینی خارجی به نام"  تومور رینوفیما " که ناشی از رشدبیش از حدغدد سبابه  بوجود می آید .

۳٫ تومور در بینی خارجی به نام  " تومور کارسینوم سلول سنگفرشی" که  علائم آن  رشد سریع  و احتمال "متاستاز " میباشد.

۴٫تومور در بینی خارجی به نام "  تومور بازال سل کارسینوما "  که به مدت طولانی