بزرگی شاخک‌های بینی:علت و درمان

در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بیمار به مطب مراجعه کرده و اظهار می‌کند که مبتلا به پولیپ بینی است اما وقتی بینی وی را معاینه می‌کنیم معلوم می‌شود که بیمار به اشتباه، بزرگی شاخک‌های بینی را پولیپ نامیده است. پزشک با معاینه داخل بینی به‌راحتی می‌تواند بین پولیپ و بزرگی شاخک‌های بینی افتراق قائل شود.

بزرگی غیرطبیعی شاخک های بینی ، یا ناشی از وضعیت استخوانی شاخک یا ناشی از تورم مخاط شاخک بینی است. اگر اسکلت استخوانی شاخک های بینی بزرگ باشد