تشخیص شکستگی بینی در کودکان

اساس تشخیص شکستگی بینی بر اساس معاینه است و به مهارت جراح بستگی دارد ولی از گرافی هم برای کمک استفاده می شود. نمای رادیوگرافی جانبی بینی به تنهایی برای کشف شکستگی ممکن است کافی نباشد و گاهی از سی تی اسکن استفاده شده است.

البته سی تی اسکن هم به تنهایی برای کشف شکستگی دقت کافی را ندارد. اخیرا از سونوگرافی هم برای کشف شکستگی های بینی به طور موفقیت آمیزی استفاده شده است ولی این تکنولوژی نیازمند مهارت رادیولوژیست می باشد و هنوز