اوتیت مدیا (عفونت‌ گوش میانی)

● اوتیت مدیا به سه صورت دیده می شود :

۱) اوتیت مدیای حاد (AOM:Acute Otitis Media ) معمولاً یک عفونت باکتریائی حاد بهمراه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می باشد .

۲) عود کننده : اگر اوتیت مدیای حاد که عفونت حاد گوش میانی می باشد سه بار یا بیشتر در ۶ ماه یا ۴ بار یا بیشتر در یک سال اتفاق افتد از نوع عود کننده می باشد .

۳) منتشره (OME:Otitis Media with Effusion ) عفونت گوش مقاوم و