تومورهای بدخیم بینی و سینوس

۱- اسکواموس سل کارسینوما:تومور اسکواموس سل کارسینوما شایعترین تومور بدخیم بینی و سینوس ها است و در سینوس ماگزیلا شایعتراست سپس درسینوس اتموئید و بینی بعد درفرونتال.

۲- ملانوما: تومور ملانوما ،هم در سینوس هم بینی دیده می شود ودرمان ملانوما بینی و سینوس، شیمی درمانی و پرتودرمانی است.

۳- نوروبلاستوما: تومور نوروبلاستوما رشد خیلی کند دارد ودرمان تومور نوروبلاستوما با اکسیزیون کامل است.

علائم تومورهای بدخیم بینی و سینوس

بینی انسداد یاخونریزی داخل بینی از علائم تومورهای بدخیم بینی و سینوس