روشهای جراحی پولیپ بینی

داروهای درمانی پولیپ بینی

- اسپری کورتیکواستروئید بینی برای کاهش التهاب

- کورتیکواستروئید خوراکی ممکن است به تنهایی و یا همراه با اسپری کورتیکواستروئید تجویز شود.

- کورتیکواستروئید تزریقی که مستقیما به پولیپ ها تزریق می شود.

- آنتی هیستامین برای درمان آلرژی

- آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های مزمن

 جراحی پولیپ بینی

اگر درمان های بالا موفقیت آمیز نبود، پزشک جراحی را توصیه می کند.

جراحی به دو روش انجام می شود:

 پولیپ اکتومی

Read more