کم شنوایی بزرگسالان

حدود پنج تا شش میلیون نفر در ایران (۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا) در جاتی از کم شنوایی بزرگسالان دارند. اغلب کم شنوایی در بزرگسالان اتفاق می افتد. تنها یک میلیون از این افراد زیر ۱۸ سال هستند.

کم شنوایی بزرگسالان می تواند خفیف، متوسط، شدید یا کامل باشد. این حالت می تواند نشانه آسیب به گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا عصب شنوایی باشد.

گوش خارجی شامل گوش قابل مشاهده و کانال گوش است. گوش میانی یک