دلایل اجتماعی عمل بینی

در افرادی که برای عمل بینی مراجعه می کنند، یک گروه، افرادی هستند که در بینی آنها، ایراد چشمگیر و جدی ای وجود دارد و نیاز به عمل بینی دارند. در این افراد پس از عمل بینی تغییرات چشمگیری حاصل می شود و همین موفقیت عمل بینی باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها شده و شرایط را برایشان بهتر می کند.

در مقابل افرادی هستند که تنها به دلیل چشم و هم چشمی و بدون وجود عیب بارزی تحت عمل بینی قرار می گیرند