اصول زیبایی و تناسب در صورت

اصول زیبایی و تناسب در صورت :

 

به طور معمول در یک صورت زیبا و جذاب ، روابط و نسبت های خاصی حکم فرماست . البته نیاز به وجود این روابط ، به صورت مطلق نمی باشد و در یک فرد ممکن است چهره جذابی باشد ولی نسبت های علمی به طور دقیق مشاهده نشوند . در این قسمت به تعدادی از  اصول زیبایی و تناسب در صورت اشاره می شود .

نمای صورت را از روبرو توسط چهار خط عمودی به پنج ناحیه تقسیم میکنیم . این