اوتیت گوش

علائم

درد در بیماری اوتیت گوش متنوع بوده و می‌تواند از شدید در اوتیت گوش میانی حاد تا عمقی و سوراخ‌کننده در اوتیت خارجی گوش بدخیم (استئومیلیت پسودومونایی استخوان تمپورال) باشد. درد تیز (sharp) و تیرکشنده حاکی از نورالژی است.

اتوره چرکی ناشی از بیماری اوتیت گوش می‌تواند به دنبال اوتیت میانی حاد گوش ایجاد گردد ولی در صورتی که ماندگار باشد، ممکن است کلستئاتوم وجود داشته باشد. اتوره آبکی در اوتیت خارجی گوش دیده می‌شود ولی پس از آسیب سر، حاکی از نشت مایع مغزی