اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش

در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش ﺑﻪ ﺟﺎی درد ، ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرش اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ” در اﺛﺮﺧﺎراﻧـﺪن زﯾـﺪ ، ﻣﺠـﺮای ﮔـﻮش دﭼـﺎر

ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﺳﺖ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻮش ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دردﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ . در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻮش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷﻮد . ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت اﻧﺴﺪاد ﮔﻮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ وﺟـﻮد دارد . در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش اﭘـﯽ ﺗﻠﯿﻮم ﻣﺠﺮای ﮔﻮش و