انحراف تیغه بینی و درمان آن

در هنگام تولد ، سپتوم بینی حالت مستقیم دارد و این وضعیت تا اوایل دوران کودکی ادامه می یابد . به هر حال با افزایش سن ، تمایلی برای انحراف سپتوم به یک طرف یا برجستگی نامنظم آن وجود دارد .

بسته به شکل این برجستگی به آن خار، طاقچه و یا کوهان می گویند .

اغلب سابقه ای از ضربه وجود ندارد . سپتوم در تعداد کمی از بالغین کاملا“ در خط وسط قرار دارد .

گاهی ترومای زایمان موجب