عمل پولیپ بینی

درمان پولیپ بینی:

هدف از درمان پولیپ بینی  عبارت است از کاهش اندازه و یا تعداد پولیپ های بینی میباشد .

داروها و جراحی برای درمان پولیپ بینی   به کار می روند، اما درمان پولیپ بینی  موقتی هستند، زیرا پولیپ های بینی  بعد از درمان، دوباره می توانند تشکیل شوند.

داروهای مصرفی برای درمان پولیپ بینی :

- اسپری کورتیکواستروئید بینی برای کاهش التهاب و درمان پولیپ بینی  .

- کورتیکواستروئید خوراکی ممکن است به تنهایی و یا همراه با اسپری کورتیکواستروئید برای درمان پولیپ بینی  استفاده