نتیجه دلخواه جراحی بینی‌

باید ابتدا دلخواه و ایده آ‌ل را تعریف کنیم. برای هر کسی‌ دلخواه و ایده ‌آل معنی خاصی‌ دارد. برای بعضی افراد بینی‌ دلخواه بینی‌ نرمال با عملکرد طبیعی است، و عده ای  یک بینی‌ فانتزی ، سربالا و کوچک مد نظرشان است. اشخاصی‌ هم هستند که با در دست داشتن عکس یک هنرپیشه خواهان بینی‌ همسان با این فرد هستند. باید دانست که هر بینی‌ و صورتی تقریبا منحصر به فرد است و نمی‌توان دقیقا دو بینی‌ را مثل هم کرد. پس اگر این ایده ‌آل