جراحی بینی های کوچک

جراحان زیبایی معتقد هستند «ایرانی ها به طور ژنتیکی بینی درشت و بزرگی دارند و به احتمال زیاد دلیل اصلی تقاضا برای عمل های جراحی کوچک کردن بینی همین مسئله است. به کلی تفاوت ساختار و آناتومی چهره ایرانی ها با کشورهای همجوار و بیشتر کشورهای اروپایی این است که ایرانی ها صورتی ریز نقش تر، چانه و فکی پایین و کوچکتر دارند. دقیقاً به دلیل کوچکی چانه و عقب قرار گرفتن آن است که بینی ایرانی ها درشت به نظر می رسد. ایرانی ها دارای فک