جراحی زیبایی نرمه گوش

با افزایش سن نرمه گوش بزرگ می شود و در صورت کوچک کردن نرمه گوش ، حدود سه ماه بعد می توانید گوش خود را  سوراخ نمایید. از علل دیگر کوچک کردن و جراحی زیبایی نرمه گوش ؛ کشیده شدن نرمه گوش در اثر استفاده طولانی مدت از گوشواره های سنگین همچنین عدم تقارن دو نرمه گوش می باشد.

جراحی زیبایی نرمه گوش ، جراحی است که در آن با برداشتن قسمتی از نرمه گوش اقدام به کوچک کردن آن می شود.

مدت