عمل جراحی پلاستیک بینی

دانستنی های عمل جراحی پلاستیک بینی:

هدف از عمل جراحی پلاستیک بینی

هدف هرعمل جراحی زیبایی بینی بهبود بخشیدن به وضع ظاهری است نه رسیدن به زیبایی کامل و مطلق.

اهمیت پوست درعمل جراحی پلاستیک بینی

هر فردی که متقاضی عمل جراحی پلاستیک بینی است ممکن است به دلایل مختلفی ازجمله نوع پوست ، کاندید خوبی برای عمل جراحی پلاستیک بینی نباشد لذا عمل جراحی بینی برای هرفرد متقاضی توصیه نمیشود.

به طور مثال در بینی های گوشتی دست جراح بینی برای جمع کردن نوک بینی خیلی باز نیست.  بینی