درمان پولیپ بینی

درمان پولیپ بینی :

 یکی از نکات مهم در درمان پولیپ بینی  ،تشخیص علت زمینه است. در صورت عدم تشخیص ودرمان علت زمینه ای ،احتمال عود پولیپ بینی  وجود دارد.

درمان دارویی  برای پولیپ بینی :

برخی از پولیپ ها ممکن است با درمان دارویی مناسب بهبود یابند.

درمان جراحی برای پولیپ بینی:

بعضی از پولیپ ها به درمان دارویی جواب نمیدهند یا بعد از بهبود دچار عود میشوند ولذا نیازمند جراحی هستند .

پولیپهای بینی  بزرگ :

 پولیپ های بینی  که از قسمت پشتی بینی وارد دهان شده