فیلم عمل جراحی بینی( شماره ۲۳ )

 ارتباط زیبایی بینی و چانه :

زیبایی  بینی و چانه  درارتباط بسیار نزدیکی با همدیگر هستند .بخصوص در نیمرخ صورت . لازمه خودنمایی یک بینی زیبا   داشتن یک چانه زیباست.چانه  زیبا بصورت طبیعی پیش آمده و تقریبا هم تراز با لب پایین است.در چانه هایی که رشد طبیعی نکرده و عقب هستند دهان بیرون زده و جلوتربنظر میآید و حرکات لب طبیعی نیست . چانه زیبا ، یکی از عوامل مهم خوش ترکیبی‌صورت و فراتر از زیبایی باعث تعادل و توازن و با نمکی صورت میباشد . در