زنگ زدن گوش چیست؟

آمبولانس از زیر پنجره ی اتاق اتان می گذرد و شما که تحمل شنیدن صدا را ندارید، فورا پنجره را می بندید.

اینکه شما می توانید از هر صدایی که برایتان خوشایند نیست به راحتی دوری کنید، نعمت بزرگی است، چون بعضی ها متاسفانه نمی توانند از صداهایی که در گوششان وجود دارد دوری کنند، چون صداها از داخل مغزشان است. گرفتن گوش ها کمکی به آنها نمی کند و اعصابشان همواره خرد است.

علل

زنگ زدن گوش که از داخل مغز به گوش