اصول مراقبت های عمل زیبایی بینی

زیبایی در عمل زیبایی بینی

یک بینی زیبا اگرچه به خودی خود هم می تواند جذاب باشد ولی بیشتر از آن باعث بارز شدن بقیه زیبایی های صورت می گردد . که با عمل زیبایی بینی دقیق و با توجه به آنالیز زیبایی صورت و بینی و اصول و قوانین آن ، بینی متناسب با هر صورت حاصل می گردد که زیبایی دوچندان صورت را به ارمغان می آورد .

مسائل تنفسی در عمل زیبایی بینی

ـ اگر بیمار از مشکل تنفس به علت انحراف تیغه داخلی